Ing. Vojtěch Kamenský, Ph.D.

Na Fakulte biomedicínskeho inžinierstva ČVUT som vyštudoval magisterský odbor Systémová integrácia procesov v zdravotníctve zameriavajúce sa na hodnotenie zdravotníckych technológií, manažment zdravotníckej techniky a legislatívu spojenú so zdravotníckymi pomôckami. Na fakulte som ďalej pokračoval v štúdiu doktorandského študijného programu Biomedicínska a klinická technika a pôsobím tu ako akademický pracovník. Orientujeme sa na problematiku modelovanie v hodnotení zdravotníckych technológií a jeho aplikácie u prístrojovej techniky so zameraním na diagnostickú techniku, legislatívu spojenú so zdravotníckou technikou a oblasť kvality v zdravotníctve. Podieľam sa tiež ako spoluřešitel na interných grantoch ČVUT a v rámci spolupráce s Ministerstvom práce a sociálnych veci som sa zaoberal projektom asistenčných technológií v zdravotníckych službách.

Pracovné skúsenosti

12/2016 – 02/2017 – Trainee program

 • Oddelenie strategických analýz, riadenia rizík a kontroly
  • Analýza a interpretácia zdravotníckych dát
  • Cost of Illness, Global Burden of Disease
 • Všeobecná zdravotní pojišťovna

09/2014 – doteraz – Akademický pracovník

 • Vedecká a pedagogická činnosť
 • ČVUT, Fakulta biomedicínského inženýrství

12/2014 – 10/2015 – Expert v rámci projektu MPSV

 • „Podpora procesů v sociálních službách“ v rámci oblasti projektu KA č. 13
 • Ministerstvo práce a sociálnych vecí

2008 – 2014 – ProSpon s.r.o.

 • Výpomoc pri výrobe

Vzdelanie

2014 – doteraz – ČVUT v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství

 • Doktorandský študijný program Biomedicínska a klinická technika

2012 – 2014 – ČVUT v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství

 • Magisterský študijný program Biomedicínska a klinická technika, odbor Systémová integrácia procesov v zdravotníctve

2009 – 2012 – ČVUT v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství

 • Bakalársky študijný program Špecializácia v zdravotníctve, odbor Fyzioterapia

Zoznam najvýznamnejších projektov

 1. Projekt FP7 č. 603266 „DISCHARGE“, člen riešiteľského tímu pro WP9 Cost effectiveness, ČVUT v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství (hlavný riešiteľ Charité, Berlin).
 2. Projekt MPSV „Podpora procesů v sociálních službách“ registračné číslo CZ.1.04/3.1.00/04.00005; 01. 06. 2010 – 31. 12. 2015. Člen riešiteľského tímu kľúčové aktivity 13.
 3. Projekt č. 23/15/NAP „Vytvoření metodiky pro tvorbu HTA (Health Technology Assessment) – fáze I“ v rámci programu „Národní akční plány a koncepce pro rok 2015“ Ministerstva zdravotníctva ČR, 2015
 4. SGS20/086/OHK5/1T/17 „Pokročilé metody modelování v hodnocení zdravotnických technologií“ – člen riešiteľského tímu

Zoznam najvýznamnejších výsledkov

 1. KAMENSKÝ, Vojtěch, Ondřej GAJDOŠ, Anna ERFÁNYUKOVÁ, Petra HOSPODKOVÁ a Gleb DONIN. HB-HTA: Evaluation and Prioritization of Medical Equipments – Pilot Study. In: 8th European Medical and Biological Engineering Conference. Cham: Springer International Publishing, 2021, 2021-11-30, s. 596-606. IFMBE Proceedings. ISBN 978-3-030-64609-7. Dostupné z: doi:10.1007/978-3-030-64610-3_67
 2. GAJDOŠ, Ondřej, Vojtěch KAMENSKÝ, Kristýna DOSKOČILOVÁ, Martina CAITHAMLOVÁ a Ivana KUBÁTOVÁ. Cost-utility analysis of cardiovascular outpatient rehabilitation care and spa treatment care for patients with heart disease. Cost Effectiveness and Resource Allocation. 2020, 18(1). ISSN 1478-7547. Dostupné z: doi:10.1186/s12962-020-00236-6
 3. KAMENSKÝ, Vojtěch, Gleb DONIN, Veronika BURIANOVÁ, Ondřej GAJDOŠ, Silvie JEŘÁBKOVÁ, Vladimír ROGALEWICZ a Peter KNEPPO. Cost-effectiveness analysis of Intrabeam system introduction to the Czech healthcare system environment. In: World Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering 2018 (Vol. 2). Springer Nature Singapore Pte Ltd., 2019. pp. 107-112. IFMBE Proceedings. vol. 68/2. ISSN 1680-0737. ISBN 978-981-10-9037-0.
 4. OTAWOVÁ, Radka, Vojtěch KAMENSKÝ, Pavla HASENÖHRLOVÁ a Vladimír ROGALEWICZ. Cost-Effectiveness Studies on Medical Devices: Application in Cardiology. In: IWBBIO 2015. Cham: Springer International Publishing, 2015, s. 163-174. ISBN 978-3-319-16482-3. ISSN 0302-9743.
 5. KAMENSKÝ, Vojtěch, Ilya IVLEV. Economics And Clinical Evaluation Of Endovascular And Surgical Treatment Of Patients With Disability Of Superficial Femoral Artery. Value in Health. 2014, 17(7), A482-A483. ISSN 1098-3015.