Nariadenie EÚ o zdravotníckych pomôckach

Cieľom nariadenia (EÚ) 2017/745 o zdravotníckych pomôckach je:

 • Zabezpečiť bezproblémové fungovanie vnútorného trhu, pokiaľ ide o zdravotnícke pomôcky (ZP), pričom sa v ňom za základ považuje vysoká úroveň ochrany zdravia pacientov a používateľov a zohľadňujú malé a stredné podniky, ktoré v tomto odvetví pôsobia.
 • Zároveň sa týmto nariadením stanovujú vysoké normy kvality a bezpečnosti zdravotníckych pomôcok s cieľom riešiť všeobecné bezpečnostné obavy v súvislosti s takýmito výrobkami.

V rámci nového európskeho nariadenia došlo k väčším či menším zmenám v oblastiach ako je:

 • dohľad nad notifikovanými osobami,
 • postupy posudzovania zhody,
 • klinické skúšania a klinické hodnotenia,
 • vigilancia a trhový dohľad,
 • transparentnost a vysledovateľnost.

Ďalej sa nariadenie zaoberá oblasťami ako je:

 • neistota ohľadom rizík a prínosov nanomateriálov,
 • softvérom pre zdravotníctvo,
 • možnosťami zdravotníckych zariadení vyrábať, upravovať a používať prostriedky interne, a riešiť tak špecifické potreby cieľových skupín pacientov,
 • zavedenie systému sledovania zdravotníckych pomôcok,
 • nastavenie systému riadenia rizík a ohlasovania nežiaducich udalostí,
 • prepojenie procesu riadenia rizík a klinického hodnotenia,
 • vysledovateľnosť zdravotníckych pomôcok pomocou jedinečnej identifikácie,
 • zlepšenie prístupu k informáciám – databáza Eudamed,
 • posilnenie postavenia notifikovaných orgánov,
 • sprísnenie a zefektívnenie postupov posudzovania zhody,
 • systematické sledovanie informácií týkajúce sa skúseností s používaním ZP,
 • a mnoho ďalších.