Hodnotenie zdravotníckych technológií

Technológie používané v zdravotníctve prešli za posledné polstoročie veľkými inováciami. Ohromný vývoj priniesol zlepšenie poskytovanej starostlivosti a lepšie výsledky liečby pacientov v rôznych oblastiach medicíny. Na druhej strane tento pokrok prispel tiež k rastu nákladom na zdravotnú starostlivosť.
Výrobcovia, regulátori, manažéri, platitelia, vládni predstavitelia, lekári a pacienti kladú čoraz väčší tlak na informácie podporujúce rozhodovací proces o tom, aké technológie používať, preplácať a rozvíjať v klinickej praxi. Táto situácia vytvára tlak na rast a rozvoj multidisciplinárnej procesu hodnotenia zdravotníckych technológií (HTA).

Podľa WHO je HTA systematické hodnotenie vlastností, účinkov alebo vplyvov zdravotníckych technológií a intervencií. Používa sa k podpore rozhodovania v rámci zdravotnej starostlivosti najmä o tom, ako najlepšie rozdeliť obmedzené zdroje na zdravotnícke technológie.

Podľa EUnetHTA je HTA multidisciplinárny proces zahŕňajúci informácie o lekárskych, sociálnych, ekonomických a etických otázkach súvisiacich s používaním zdravotníckych technológií systematickým, transparentným, nestranným a robustným spôsobom. Cieľom je poskytnúť také informácie, ktoré budú využité pri vytváraní bezpečných, efektívnych zdravotných politík so zameraním na pacienta a snahou dosiahnuť čo najlepší efektivity.

Ponúkame Vám:

  • spracovanie rešeršných štúdií v oblasti efektivitiy zdravotníckych technológií;
  • spracovanie nákladových štúdií v oblasti hodnotenia zdravotníckych technológií;
  • poradenskú a konzultačnú činnosť v oblasti hodnotenia zdravotníckych technológií.

Máte nejaké otázky? Neváhajte nás kontaktovať.

Zdroje:

  • GoodmanCS. HTA 101: IntroductiontoHealthTechnologyAssessment. Bethesda, MD: National Library of Medicine (US); 2014
  • World Health Organization. WHO | Health technology assessment. WHO [online]. 2016. Získané z: http://www.who.int/health-technology-assessment/en/