Ing. Ondřej Gajdoš, Ph.D.

Vyštudoval som bakalársky odbor Fyzioterapia a magisterský odbor Systémová integrácia procesov v zdravotníctve na FBMI ČVUT. Na Fakulte biomedicínskeho inžinierstva som ďalej tiež pokračoval v doktorandskom študijnom programe Biomedicínska a klinická technika s témou dizertačnej práce „Model pre zhodnotenie efektivity domácej umelej pľúcnej ventilácie“. Od roku 2016 tu tiež pracujem ako akademický pracovník a som zapojený do výučby predmetov magisterského študijného odboru Systémová integrácia procesov v zdravotníctve (Hodnotenie zdravotníckej technológie, Legislatíva v zdravotníctve a klinické hodnotenie, Ekonomické analýzy v zdravotníctve, Základy modelovanie a simulácia) a bakalárskeho študijného odboru Biomedicínsky technik (Zdravotnícka legislatíva a normy). Podieľam sa tiež ako spoluřešitel na interných grantoch ČVUT.

Pracovné skúsenosti

12/2016 – 02/2017 – Trainee program

 • Oddelenie strategických analýz, riadenia rizík a kontroly
  • Analýza a interpretácia zdravotníckych dát
  • Cost of Illness, Global Burden of Disease
 • Všeobecná zdravotní pojišťovna

03/2016 – doteraz – Akademický pracovník

 • Vedecká a pedagogická činnosť
 • ČVUT, Fakulta biomedicínského inženýrství

12/2014 – 10/2015 – Expert v rámci projektu MPSV

 • „Podpora procesů v sociálních službách“ v rámci oblasti projektu KA č. 13
 • Ministerstvo práce a sociálnych vecí

03/2016 – 06/2016 – Fyzioterapeut

 • Physio-Point im House of Sports GmbH, Eckental

Vzdelanie

2014 – doteraz – ČVUT v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství

 • Doktorandský študijný program Biomedicínska a klinická technika

2012 – 2014 – ČVUT v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství

 • Magisterský študijný program Biomedicínska a klinická technika, odbor Systémová integrácia procesov v zdravotníctve

2009 – 2012 – ČVUT v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství

 • Bakalársky študijný program Špecializácia v zdravotníctve, odbor Fyzioterapia

Seznam nejvýznamnějších projektů

 1. Projekt MPSV „Podpora procesů v sociálních službách“ registračné čísloCZ.1.04/3.1.00/04.00005; 01. 06. 2010 – 31. 12. 2015. Člen riešiteľského tímu kľúčové aktivity 13.
 2. Projekt č. 23/15/NAP „Vytvoření metodiky pro tvorbu HTA (Health Technology Assessment) – fáze I“ v rámci programu „Národní akční plány a koncepce pro rok 2015“ Ministerstva zdravotníctva ČR, 2015
 3. SGS20/086/OHK5/1T/17 „Pokročilé metody modelování v hodnocení zdravotnických technologií“ – člen riešiteľského tímu

Zoznam najvýznamnejších výsledkov

 1. GAJDOŠ, Ondřej, Vojtěch KAMENSKÝ, Kristýna DOSKOČILOVÁ, Martina CAITHAMLOVÁ a Ivana KUBÁTOVÁ. Cost-utility analysis of cardiovascular outpatient rehabilitation care and spa treatment care for patients with heart disease. Cost Effectiveness and Resource Allocation. 2020, 18(1). ISSN 1478-7547. Dostupné z: doi:10.1186/s12962-020-00236-6
 2. KAMENSKÝ, Vojtěch, Ondřej GAJDOŠ, Anna ERFÁNYUKOVÁ, Petra HOSPODKOVÁ a Gleb DONIN. HB-HTA: Evaluation and Prioritization of Medical Equipments – Pilot Study. In: 8th European Medical and Biological Engineering Conference. Cham: Springer International Publishing, 2021, 2021-11-30, s. 596-606. IFMBE Proceedings. ISBN 978-3-030-64609-7. Dostupné z: doi:10.1007/978-3-030-64610-3_67
 3. GAJDOŠ, Ondřej, Vojtěch KAMENSKÝ, Anna ERFÁNYUKOVÁ a Martin ROŽÁNEK. Failure Mode and Effects Analysis Application on a Home Mechanical Ventilation. In: 2019 E-Health and Bioengineering Conference (EHB). IEEE, 2019, 2019, s. 1-4. ISBN 978-1-7281-2603-6. Dostupné z: doi:10.1109/EHB47216.2019.8970054
 4. LÍSALOVÁ, Tereza a Ondřej GAJDOŠ. Cost-Effectiveness of Minimally Invasive Total Hip Endoprosthesis Implantation as Compared with the Conventional Approach. In: World Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering 2018 (Vol. 2). Springer Nature Singapore Pte Ltd., 2019. pp. 77-81. IFMBE Proceedings. vol. 68/2. ISSN 1680-0737. ISBN 978-981-10-9037-0.
 5. KUBÁTOVÁ, Ivana, Martin CHLOUBA a Ondřej GAJDOŠ. Design model for risk assessment for home-care lung ventilation. In: World Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering 2018 (Vol. 3). Springer Nature Singapore Pte Ltd., 2019. pp. 391-397. IFMBE Proceedings. vol. 68/3. ISSN 1680-0737. ISBN 978-981-10-9022-6.