World Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering 2018

V Praze se od 3. do 8. června 2018 konal Světový kongres medicínské fyziky a biomedicínského inženýrství. Akce se koná jednou za tři roky a je jednou z největších setkání biomedicínských inženýrů a lékařských fyziků na světě. Sdružuje biomedicínské inženýry, lékařské fyziky a další odborníky z příbuzných oborů z celého světa, kteří zde sdílejí své nápady, poznatky, zkušenosti a výsledky svých výzkumů.

Konference měla přes 20 oblastí zaměření, a to od diagnostických technologií, modelování a simulací, nanosystémů, dozimetrie, klinického inženýrství až po hodnocení zdravotnických technologií, akreditace a certifikace. Pro nás a naše klienty zajímavá problematika regulatory affairs se řešila zvláště právě v oblasti akreditace a certifikace, kde se řešila témata spojená se zdravotnickými prostředky jako např. role regulačních orgánů, standardů a systémů zajištění kvality. Problematika regulace zdravotnických prostředků byla dále řešena i v oblasti klinického inženýrství.

Mimo pasivní účasti na zajímavých přednáškách z oblasti regulace zdravotnických prostředků jsme na konferenci prezentovali výsledky výzkumů, na kterých se podílíme na Fakultě biomedicínského inženýrství v Kladně (ČVUT). V oblasti hodnocení zdravotnických technologií se jednalo o příspěvky: Analýza nákladové efektivity zavedení systému Intrabeam do prostředí zdravotnického systému České republiky (Cost-Effectiveness Analysis of Intrabeam System Introduction to the Czech Healthcare System Environment) a Nákladová efektivita minimálně invazivního přístupu implantace totální endoprotézy kyčelního kloubu v porovnání s konvenčním přístupem (Cost-Effectiveness of Minimally Invasive Total Hip Endoprosthesis Implantation as Compared with the Conventional Approach). V oblasti hodnocení rizik zdravotnických prostředků se Ondřej Gajdoš dále podílel na práci Návrh modelu pro hodnocení rizik domácí umělé plicní ventilace (Design Model for Risk Assessment for Home-Care Lung Ventilation).

 

Cost-Effectiveness Analysis of Intrabeam System Introduction to the Czech Healthcare System Environment

Vojtěch Kamenský, Gleb Donin, Veronika Burianová, Ondřej Gajdoš, Vladimír Rogalewicz, Ivana Kubátová, Silvie Jeřábková, Peter Kneppo.

Intrabeam systém je technologie používaná v onkologii při tzv. interaoperativní terapii, kde se jedná o techniku dodání léčebné radiace do oblasti nádoru ihned po jeho chirurgickém odstranění. Cílem této studie bylo vyhodnotit nákladovou efektivitu systému Intrabeam v porovnání se standardní léčbou pomocí externí radioterapie u pacientek s ranou fází rakoviny prsu. Studie byla vytvořena za účelem rozhodnutí o možném zavedení technologie Intrabeam do zdravotnického systému České republiky.

 

Cost-Effectiveness of Minimally Invasive Total Hip Endoprosthesis Implantation as Compared with the Conventional Approach

Tereza Lísalová, Ondřej Gajdoš

Implantace totální endoprotézy kyčelního kloubu je jeden z nejčastějších chirurgických zákroků dnešní doby. Chirurgové mají na výběr z různých operačních přístupů. Přístupy mohou být děleny dle umístění řezu a jeho postupu, z hlediska míry invazivity operační techniky a dle polohy pacienta při operaci. Rozdíl mezi nimi je popisován ve velikosti invaze na svalech a ostatních měkkých tkáních a v lokalizaci, kde je řez vytvořen. Cílem této studie bylo porovnání dvou chirurgických přístupů v léčbě kyčelního kloubu – konvenčního a minimálně invazivního.

 

Design Model for Risk Assessment for Home-Care Lung Ventilation

Ivana Kubátová, Martin Chlouba, Ondřej Gajdoš

Studie obsahuje dva cíle. Prvním z cílů je zhodnocení rizik, souvisejících s celým procesem poskytování léčby pomocí domácí umělé plicní ventilace. Hlavním zdrojem pro popsání těchto rizik jsou především zahraniční odborné studie. Dalším cílem je porovnání metod pro hodnocení rizik na základě současného stavu v České republice a ve světě. Vybrané metody FMEA, HFMEA, FTA a RCA jsou pomocí komparativní analýzy srovnány a následně prověřeny v konkrétních oblastech domácí umělé plicní ventilace.

 

Naše služby

V případě, že potřebujete pomoci v oblasti problematiky zdravotnických prostředků, či zpracování studií hodnocení zdravotnických technologií nebo problematiky hodnocení rizik, tak se na nás neváhejte obrátit pomocí emailu: medecorp@medecorp.cz nebo přes internetový formulář na stránkách www.medecorp.cz.