Požadavky na nestátní zdravotnické zařízení

Chcete poskytovat kvalitní péči, avšak ubíjí Vás nutná administrace pro zajištění souladu dokumentace zdravotnického zařízení s platnou legislativou a jejími požadavky? Chcete se více věnovat Vaším pacientům a medicíně, ale nechcete své pracovní vytížení věnovat administrativním pracím, jako je zajištění technické kontroly přístrojů, tvorbě směrnic zdravotnického zařízení, zajišťování povinných školení, kontroly archivace potřebných dokumentů a dalších nemedicínských činností? 

V tomto případě jsou naše nabízené služby přímo pro Vás. Pomůžeme Vám snížit administrativní zátěž a postaráme se o Vaši dokumentaci zdravotnického zařízení. Některé činnosti požadované legislativními předpisy tak nebudete muset řešit sami, ale my je vyřešíme za Vás.

V jakých oblastech Vám můžeme být nápomocní, můžete vidět v následující přehledu:

  • Základní dokumenty – dokumenty týkající se založení zdravotnického zařízení, jako jsou zřizovací listiny, potvrzení registrace zařízení od krajského úřadu, potvrzení od příslušných krajských hygienických stanic atd.
  • Technicko-věcné vybavení – dokumenty vztahující se k prostorům a vybavení (mimo zdravotnické prostředky, RTG a léčivé přípravky) zdravotnického zařízení.
  • Personalistika – dokumenty vztahující se k personálnímu zajištění chodu zdravotnického zařízení, jako jsou pracovní smlouvy, doložení odborné či specializované způsobilosti, zajištění pracovně-lékařských služeb, odborného zástupce atd.
  • Provozní dokumentace – dokumenty týkající se zdravotnického provozu, jako jsou revize (mimo revize zdravotnických prostředků), zajištění telekomunikačních a jiných služeb, úklidu, dezinfekce, sterilizace atd. 
  • Zdravotnické prostředky – dokumenty týkající se používání zdravotnických prostředků, jako jsou návody k použití, prohlášení o shodě, protokoly BTK, revizí, školení atd. 
  • Zdroje ionizujícího záření – dokumenty týkající se používání zdrojů ionizujícího záření, požadavků na jejich instalaci, údržbu (zkoušky provozní a dlouhodobé stálosti), dokumenty věnující se radiační ochraně atd. 
  • Léčivé přípravky – dokumenty týkající se používání léčivých přípravků, jejich skladování, likvidace, evidence atd. 
  • General Data Protection Regulation (GDPR) – dokumenty týkající se zpracování a ochrany osobních údajů určených pro minimalizaci rizik při správě osobních údajů.
  • Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) – dokumenty nutné pro zajištění plnění požadavků v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci spolu s požární ochranou.
  • Ostatní dokumenty – jiné nezařazené dokumenty vztahující se k provozu zdravotnického zařízení. Ve většině případů se jedná o nepovinné dokumenty, které jsou nad rámec požadavků, ale pro různé typy zdravotnických zařízení je vhodné je uchovávat.

V každé oblasti provedeme audit Vaší dokumentace, identifikujeme možné nedostatky a tyto nedostatky následně odstraníme. Výstupem naší práce bude tedy komplementace dokumentace v nabízeném rozsahu. Spolu s předáním kompletní dokumentace od nás dostanete report s přehledem vykonaných činností a závěrů z auditu tak, abyste byly o všem plně informováni. 

Protože Vaší dokumentaci budeme znát, tak Vám můžeme pomoci při kontrolách od orgánů jako Státní ústav pro kontrolu léčiv (v oblasti léčiv a zdravotnických prostředků), příslušná Krajská hygienická stanice, Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Státní úřad inspekce práce (v oblasti bezpečnosti práce) či například Úřad pro ochranu osobních údajů a jiných orgánů dozoru. Tyto kontrolní orgány mohou při případných zjištěných nedostatcích ukládat pokuty za spáchání přestupku nebo správního deliktu.