Nový oznámený subjekt pro zdravotnické prostředky v České republice

Tři roky po podání oficiální žádosti (dne 17. 12. 2020) Českým Metrologickým Institutem (ČMI) o jmenování jako oznámeného subjektu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745 o zdravotnických prostředcích (MDR) došlo dne 22. 11. 2023 k jeho oficiálnímu oznámení. Během 28denní lhůty nebyly podány žádné námitky od ostatních členských států a od 21.12.2023 je tak oznámení účinné. V databázi oznámených subjektů (NANDO) jej nyní můžeme nalézt pod označením NB 1383.

Spolu s Institutem pro testování a certifikaci, a.s. (ITC Zlín, označení NB 1023), který může poskytovat své služby již od konce roku 2022, budou v České republice usazeni dva oznámené subjekty pro MDR. Přestože výrobce není při výběru možného oznámeného subjektu omezen místem podnikání, tak při výběru může hrát důležitou roli. Pokud totiž český oznámený subjekt pokrývá kódy pro daný typ zdravotnického prostředku, nemusí výrobce technickou dokumentaci překládat do jiného jazyka. Češtinu mimo české oznámené subjekty přijímá ještě slovenský oznámený subjekt 3EC International a.s.

V následující tabulce uvádíme přehled kódů, které jsou pokryty českými oznámenými subjekty. 

KódPopisČMIITC Zlín
Aktivní implantabilní prostředky
MDA 0101Aktivní implantabilní prostředky pro stimulaci/inhibici/monitorováníxx
MDA 0102Aktivní implantabilní prostředky dodávající léčiva nebo jiné látkyxx
MDA 0103Aktivní implantabilní prostředky podporující nebo nahrazující funkce orgánůxx
MDA 0104Aktivní implantabilní prostředky využívající záření a jiné aktivní implantabilní prostředkyxx
Aktivní neimplantabilní prostředky pro zobrazování, monitorování a/nebo diagnostiku 
MDA 0201Aktivní neimplantabilní zobrazovací prostředky využívající ionizující záření
MDA 0202Aktivní neimplantabilní zobrazovací prostředky využívající neionizující záření
MDA 0203Aktivní neimplantabilní prostředky pro monitorování životně důležitých fyziologických parametrů
MDA 0204Jiné aktivní neimplantabilní prostředky pro monitorování a/nebo diagnostikux
Aktivní neimplantabilní terapeutické prostředky a obecné aktivní neimplantabilní prostředky
MDA 0301Aktivní neimplantabilní prostředky využívající ionizující zářeníx
MDA 0302Aktivní neimplantabilní prostředky využívající neionizující záření
MDA 0303Aktivní neimplantabilní prostředky využívající hypertermii/hypotermiix
MDA 0304Aktivní neimplantabilní prostředky pro terapii rázovými vlnami (litotripsii)xx
MDA 0305Aktivní neimplantabilní prostředky pro stimulaci nebo inhibici
MDA 0306Aktivní neimplantabilní prostředky pro mimotělní oběh, podávání nebo odstraňování látek a hemaferézux
MDA 0307Aktivní neimplantabilní dýchací prostředky
MDA 0308Aktivní neimplantabilní prostředky pro péči o rány a kůžixx
MDA 0309Aktivní neimplantabilní oftalmologické prostředkyx
MDA 0310Aktivní neimplantabilní prostředky pro uši, nos a krkxx
MDA 0311Aktivní neimplantabilní dentální prostředkyx x
MDA 0312Jiné aktivní neimplantabilní chirurgické prostředky
MDA 0313Aktivní neimplantabilní protézy, prostředky pro rehabilitaci a prostředky pro polohování a přepravu pacientůxx
MDA 0314Aktivní neimplantabilní prostředky pro zpracování a konzervaci lidských buněk, tkání nebo orgánů, včetně oplodnění in vitro (IVF) a technologií asistované reprodukce (ART)xx
MDA 0315Software
MDA 0316Systémy dodávky medicinálních plynů a jejich součásti
MDA 0317Aktivní neimplantabilní prostředky pro čištění, dezinfekci a sterilizaci
MDA 0318Jiné aktivní neimplantabilní prostředkyxx
Neaktivní implantáty a dlouhodobě chirurgicky invazivní prostředky
MDN 1101Neaktivní kardiovaskulární, vaskulární a neurovaskulární implantátyxx
MDN 1102Neaktivní osteo- a ortopedické implantáty
MDN 1103Neaktivní zubní implantáty a stomatologické materiály
MDN 1104Neaktivní měkká tkáň a jiné implantátyx
Neaktivní neimplantabilní prostředky
MDN 1201Neaktivní neimplantabilní prostředky pro anestezii, akutní a intenzivní péčix
MDN 1202Neaktivní neimplantabilní prostředky pro podávání, vedení a odstraňování látek, včetně prostředků pro dialýzux
MDN 1203Neaktivní neimplantabilní zaváděcí katetry, balonkové katetry, vodicí dráty, zavaděče, filtry a související nástrojexx
MDN 1204Neaktivní neimplantabilní prostředky pro péči o rány a kůžix
MDN 1205Neaktivní neimplantabilní ortopedické a rehabilitační prostředkyx
MDN 1206Neaktivní neimplantabilní oftalmologické prostředkyx
MDN 1207Neaktivní neimplantabilní diagnostické prostředky
MDN 1208Neaktivní neimplantabilní nástroje
MDN 1209Neaktivní neimplantabilní stomatologické materiály
MDN 1210Neaktivní neimplantabilní prostředky používané pro antikoncepci nebo prevenci přenosu sexuálně přenosných nemocíx
MDN 1211Neaktivní neimplantabilní prostředky pro čištění, dezinfekci a oplachování
MDN 1212Neaktivní neimplantabilní prostředky pro zpracování a konzervaci lidských buněk, tkání nebo orgánů, včetně oplodnění in vitro (IVF) a technologií asistované reprodukce (ART)xx
MDN 1213Neaktivní neimplantabilní prostředky složené z látek určených k zavedení do lidského těla tělním otvorem nebo dermální cestoux
MDN 1214Obecné neaktivní neimplantabilní prostředky používané ve zdravotnictví a jiné neaktivní neimplantabilní prostředky
Prostředky s konkrétními vlastnostmi
MDS 1001Prostředky obsahující léčivé látkyx
MDS 1002Prostředky vyrobené s použitím tkání nebo buněk lidského původu nebo jejich derivátůxx
MDS 1003Prostředky vyrobené s použitím tkání nebo buněk zvířecího původu nebo jejich derivátůxx
MDS 1004Prostředky, které jsou zároveň strojním zařízením podle definice uvedené v čl. 2 druhém pododstavci písm. a) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES (1)
MDS 1005Prostředky ve sterilním stavu
MDS 1006Chirurgické nástroje pro opakované použití
MDS 1007Prostředky obsahující nanomateriál nebo z něj sestávající
MDS 1008Prostředky, které využívají biologicky účinné povlaky a/nebo materiály nebo jsou zcela či v převážné míře absorbovány nebo lokálně rozptýleny v lidském těle nebo u nich má dojít k chemické změně v tělex
MDS 1009Prostředky, které obsahují software/využívají software/jsou ovládány softwarem, včetně prostředků určených ke kontrole, monitorování nebo přímému ovlivňování účinnosti aktivních nebo aktivních implantabilních prostředků
MDS 1010Prostředky s měřicí funkcí
MDS 1011Prostředky v systémech nebo soupravách ✓
MDS 1012Výrobky bez určeného léčebného účelu uvedené v příloze XVI nařízení (EU) 2017/745
MDS 1013Implantabilní prostředky na zakázku třídy IIIxx
MDS 1014Prostředky obsahující jako nedílnou součást diagnostický prostředek in vitroxx
Prostředky, u nichž jsou použity specifické technologie nebo postupy
MDT 2001Prostředky vyrobené s použitím zpracování kovů
MDT 2002Prostředky vyrobené s použitím zpracování plastů
MDT 2003Prostředky vyrobené s použitím zpracování nekovových minerálních látek (např. sklo, keramika)
MDT 2004Prostředky vyrobené s použitím zpracování nekovových neminerálních látek (např. textil, pryž, usně, papír)
MDT 2005Prostředky vyrobené s použitím biotechnologie
MDT 2006Prostředky vyrobené s použitím chemického zpracování
MDT 2007Prostředky, které vyžadují znalosti týkající se výroby léčivých přípravkůx
MDT 2008Prostředky vyrobené v čistých prostorách a souvisejících kontrolovaných prostředích
MDT 2009Prostředky vyrobené s použitím zpracování materiálů lidského, zvířecího nebo mikrobiálního původux
MDT 2010Prostředky vyrobené s použitím elektronických součástí, včetně komunikačních zařízení
MDT 2011Prostředky, které vyžadují balení, včetně označení
MDT 2012Prostředky, které vyžadují instalaci, obnovu
MDT 2013Prostředky, které byly podrobeny obnověxx

Vždy je nutné prověřit, zda pro jednotlivé kódy neexistují omezení pro daný oznámený subjekt. ČMI například nemůže poskytnout služby pro prostředky III. třídy a posouzení shody dle přílohy XI (A) může provádět pouze pro prostředky třídy Is, Im, Ir, IIa. Další omezení lze nalézt v databázi NANDO (pro jakýkoliv oznámený subjekt). Podobně jako ČMI, i ITC Zlín má pro některé kódy omezení, ale nejedná se o omezení na rizikové třídy, nýbrž spíše o některé typy zdravotnických prostředků.

Shrnutí zásadních informací:

  1. Oznámení Českého Metrologického Institutu jako oznámeného subjektu podle nařízení EU 2017/745 o zdravotnických prostředcích (MDR) dne 22. 11. 2023.
  2. Potvrzení účinnosti oznámení od 21. 12. 2023 a jeho zápis v databázi oznámených subjektů pod označením NB 1383.
  3. Existence dvou oznámených subjektů pro MDR v České republice – Český Metrologický Institut a Institut pro testování a certifikaci, a.s. (ITC Zlín).
  4. Důležitost pokrytí kódů pro daný typ zdravotnického prostředku při výběru oznámeného subjektu, což může ušetřit náklady na překlad technické dokumentace.
  5. Omezení provozních schopností ČMI a ITC Zlín pro některé typy zdravotnických prostředků a rizikové třídy, která je nutné zohlednit při výběru oznámeného subjektu.

Naše služby

V případě, že potřebujete pomoci se vyznat ve složité a měnící se problematice legislativy zdravotnických prostředků, tak se na nás neváhejte obrátit pomocí emailu: medecorp@medecorp.cz nebo přes internetový formulář na stránkách www.medecorp.cz. Dále Vám rádi pomůžeme například s uvedení zdravotnického prostředku na trh, tvorbou technické dokumentace či komplexním zajištěním regulatory affairs ve Vaší společnosti. Seznam nabízených služeb najdete taktéž na našich webových stránkách.